لطفا فاکتورهای زیر را با توجه به توضیحات اندازه گیری کنید و شرایط سلامتی خود را مورد ارزیابی قرار دهید