لطفا فاکتورهای زیر را با توجه به توضیحات اندازه گیری کنید و شرایط جسمانی خود را مورد ارزیابی قرار دهید