تمرینات پاها و باسن

×
کد ۱ – جلو پا دستگاه
کد ۲ - جلو پا تک پا با دستگاه
کد ۲ – جلو پا تک پا با دستگاه
کد ۳ – پشت پا نشسته دستگاه
کد ۴ - پشت پا خوابیده
کد ۴ – پشت پا خوابیده
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن %DA%A9%D8%AF-5-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%DA%A9-%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-1.gif است
کد ۵ – پشت پا تک پا خوابیده با دستگاه
کد 6 – پشت پا ایستاده تک پا با دستگاه
کد ۶ – پشت پا ایستاده تک پا با دستگاه
کد 7 - پرس پا نشسته
کد ۷ – پرس پا نشسته
کد 8 – پرس پا خوابیده
کد ۸ – پرس پا خوابیده
کد ۹ – پرس پا تک پا
کد ۱۰ – هاگ پا
کد ۱۱ – هاگ اسکات برعکس
کد ۱۲ – اسکات پاندولی
کد ۱۳ – پرس پا با اسمیت
کد ۱۴ – پرس پا ایستاده با دستگاه پارالل کمکی
کد ۱۵ – داخل پا با دستگاه
کد ۱۶ – خم کردن لگن با دستگاه