دوره های درحال برگزاری

دوره آنلاین طراحی تمرینات استقامتی
ویژه مربیان و ورزشکاران رشته های مخلتف ورزشی با قابلیت بازبینی فیلم دوره و ارائه گواهینامه رسمی و دوزبانه به شرکت کنندگان.
این دوره به تمام مربیان و ورزشکاران رشته های مختلف و دانشجویان علوم ورزشی پیشنهاد ویژه می شود.
قیمت ۲۰۰ تومان
دوره آنلاین طراحی تمرینات
استقامتی ویژه مربیان و ورزشکاران رشته های مخلتف ورزشی با قابلیت بازبینی فیلم دوره و ارائه گواهینامه رسمی و دوزبانه به شرکت کنندگان.
این دوره به تمام مربیان و ورزشکاران رشته های مختلف و دانشجویان علوم ورزشی پیشنهاد ویژه می شود.
قیمت :‌۳۰۰ تومن
دوره آنلاین طراحی تمرینات استقامتی
ویژه مربیان و ورزشکاران رشته های مخلتف ورزشی با قابلیت بازبینی فیلم دوره و ارائه گواهینامه رسمی و دوزبانه به شرکت کنندگان.
این دوره به تمام مربیان و ورزشکاران رشته های مختلف و دانشجویان علوم ورزشی پیشنهاد ویژه می شود.
قیمت : ۴۰۰ تومان