خطاهای حرکتی

×
A1- اسکات با قوس کمری اشتباه
A2 – اسکات صبح بخیر
A3 – اسکات با داخل آمدن زانوها
A4 – اسکات با داخل آمدن زانوها
A5-اسکات هاگ با قفل شدن زانوها
A6-موقعیت بد آرنج در پرس سینه
A7-پرس سینه با بلند کردن باسن
A8 – پرس سینه با بلند کردن شانه ها
A9 – جلو بازو با قوس رو به عقب
A10 – چرخش مچ دست در جلو بازو لاری
A11 – موقعیت نامناسب لگن در شنا